ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธนากร แปไธสงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนอมรสิริสามัคคี สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
2นางสาวยอดอ้อย ยุตี๋พรพินิตพิทยาคารโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
3นางสาวฐิติวรรณ เนตร์เถื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนวัดตึกราชา สพป.สิงห์บุรี
4นางรัชนีกร ลุนพงษ์วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5นางสาวเกตุมณี ผลจันทร์บ้านข่อยโทนโรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) สพป.สุรินทร์ เขต 3
6นางสาวชารัตน์ วังกานนท์วัดนนทรีย์โรงเรียนวัดอู่ตะเภา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
7นางสาวแสงภูษิดา เจริญหลายวัดนางคุ่มโรงเรียนโคกลำพานวิทยา สพป.ลพบุรี เขต 1
8นางสาวพัชรีวรรณ ขาวใสวัดโขดเขมารามโรงเรียนวัดโคกหม้อ สพป.ลพบุรี เขต 1
9นางสุภาพร รักพนาสุวรรณวัดโตนดโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก สพป.นนทบุรี เขต 2
10นางสาวบุษบา กรุดประโคนวัดคานหามโรงเรียนบ้านสนวน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
11นางสาวนิพัทธา ศรีสุขวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)โรงเรียนบ้านหนองโอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
12นางสินีนาฎ อินทร์เพ็ญวัดโขดเขมารามโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
13นายเกรียงไกร พักใสอนุบาลพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนบ้าน ก.ม.35 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
14นางสาวยุพา ชุ่มสนิทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยสพป.อ่างทอง สพป.อ่างทอง
15นางสาวปภัสรา กล้าศึกวัดโตนดเตี้ยโรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
16นายบุรุษศักดิ์ คิดฉลาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5
17นางสาวสุปราณี สังสะกุลวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคารโรงเรียนบ้านหนองจาน สพป.นครราชสีมา เขต 5