ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวประนอม กระจ่างภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
2นายสำเริง หร่ายวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
3นายพูลศักดิ์ พุทธวิบูลย์วัดนางคุ่มลาออกจากราชการ 
4นางสาวอิสยาภรณ์ เลาหะกาญจนศิริวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป.ขอนแก่น เขต 1
5นายไพรวัลย์ สุขจิตรวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจโรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง สพป.นนทบุรี เขต 2
6นางสาวดารารัตน์ เตโชวัดดาวคะนองโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป.สระบุรี เขต 1
7นางสาวพิชญวีณ์ นาดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนวัดห้วยลี่ สพป.สระบุรี เขต 1
8นางสาวสุชาดา บุญช่วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป.สมุทรปราการ เขต 2
9นางสุวมล พันธะศรีพรพินิตพิทยาคารโรงเรียนบ้านนาด่าน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
10นายธวัชชัย จันทร์สวัสดิ์นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)โรงเรียนบ้านตำหนัง สพป.พังงา
11นายทองวรรณ ยศอาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านสร้างเรือ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
12นางสาวปุญญพัฒน์ ตาตะนันวัดโขดเขมารามโรงเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
13นายอนุวัฒน์ ธัมมะปาละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก
14นายทักษ์ดนัย แสงรสวัดปากกรานโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป.อุดรธานี เขต 1
15นางชัชมินทร์ อรรถโสภาวัดใหญ่ชัยมงคลโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา สพม.9
16นางสาวอชิรญาณ์ วงสุโทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
17นางปวีณ์ธิดา จิตประสงค์สุดินสหราษฎร์โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18นางสาวชนนิกานต์ ศรีทาหงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านนางาม สพป.อุดรธานี เขต 4
19นางลดาวัลย์ เฮย์สตะโกดอนหญ้านางโรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
20นางสาวปรัชพร สุขรพีทัศวัดหัวหินโรงเรียนวัดมะค่า สพป.ลพบุรี เขต 1
21นางสาวเพชรรัตน์ สังวาระวัดดอนพุดซาโรงเรียนบ้านดอนดึง สพป.ลพบุรี เขต 1
22นางสาวอารีรัตน์ ขวดพุทราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนมาบกราดวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5