ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประภาศรี ลาภเกินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ 
2นางสาวสุกัญญา ศรีตระบุตรวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคม สพป.อุดรธานี เขต 1
3นางสุวีย์รัตน์ พุ่มวันเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง กระทรวงวัฒนธรรม