ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชิณกร เกษศิริวัดพรานนกโรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพป.นครราชสีมา เขต 2
2นางสาวหนึ่งนิจ สุมาลัยวัดหันตราโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3
3นางสาวอัจฉราพร กรึงไกรวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)โรงเรียนนครหลวง สพม.เขต 3
4นางสาวมรกต วงษ์เนตรวัดใหญ่ชัยมงคลโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม.เขต 3
5นางมาเรียม รัมมะบุตร์วัดหนองบัวโรงเรียนบาปะอิน สพม.เขต 3
6นางวิภาพร มาม่วงวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง)โรงเรียนป่าว่าน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
7นางสาววิทาดา มุงคุณคำซาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม.เขต 3
8นางสาวปนัดดา หวะสุวรรณวัดดอนพุดซาโรงเรียนโนนสำราญวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
9นางจันทร์เพ็ญ แสงสว่างวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านนาฮี สพป.ชัยภูมิ เขต 1
10นางสาวสุดารัตน์ น่วมไม้พุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนวัดท่าศาลาราม สพป.เพชรบุรี เขต 2
11นางสาวประภาศรี เพ็งสุขลุมพลีชนูปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
12พันจ่าเอกสาโรช เกิดทรัพย์วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป.แพร่ เขต 1
13นางสาวชมพูนุช พานอิ่มมะเริงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
14นางจันทรา กลมลครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป.นครราชสีมา เขต 5
15นางสาวมยุรี เหมือนขุนทดวัดเสาธงเก่าโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5
16นางวิลาวัลย์ สิทธิพงษ์ชุมชนวัดระโสมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป.ราชบุรี เขต 2
17นางรัชฎาภรณ์ เกษแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ สพป.อุทัยธานี เขต 2
18นางสาวพิกุลทอง แววไธสงวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา)โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
19นายชาญชัย ศาลาจันทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนบ้านไทรทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
20นางกุลริศา สีเนหะวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สพป.มหาสารคาม เขต 3
21นางสาวเจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์วัดคานหามสพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1
22นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนวัดไก่จ้นโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต 2
23นางชะโลม คุ้มวงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2
24นางสาววัชนันท์ เพ่งสุขลุมพลีชนูปถัมภ์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สมพ.เขต
25นางสาวสุภาศิณี ชะโลธรวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์โรงผักไห่ สพม.เขต 3