ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางนฤมล ลิ้มสืบพงษ์วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2564 
2นายประเวศน์ ธรรมสนองประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
3นางวัลลภา ศรสวรรค์ประชาสามัคคีเกษียณอายุราชการ2564 
4นางณัฐติยา สิงหฬวัดเกาะเลิ่งเกษียณอายุราชการ2564 
5นายนิพนธ์ ชื่นขำวัดประดู่ทรงธรรมเกษียณอายุราชการ2564 
6นางชฎา เรืองฉายวัดพระญาติการามเกษียณอายุราชการ2564 
7นายดิเรก ดาวเรืองวัดพรานนกเกษียณอายุราชการ2564 
8นางมาริน หมายสุขวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)เกษียณอายุราชการ2564 
9นางสัจจาภรณ์ พันธ์เรืองวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)เกษียณอายุราชการ2564 
10นายประยูร สำราญชื่นจิตประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
11ว่าที่ร้อยตรีคุณาวุฒิ เดชเสถียรอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
12นางวารุณี ศิริวานิชย์นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เกษียณอายุราชการ2564 
13นางศิริรัตน์ เหลืองรัตนชัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
14นายวีระพันธ์ นาแถมเพชรวัดเทพอุปการามเกษียณอายุราชการ2564 
15นางสุนัน สุขประเสริฐวัดหัวคุ้งเกษียณอายุราชการ2564 
16ว่าที่ร้อยตรีธนศักดิ์ เปาริกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
17ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ กุลเทพบัณฑิตย์อนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
18นางบุษกร แข็งงานวัดนนทรีย์เกษียณอายุราชการ2564 
19นางสุนันทา ฉุยฉายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
20นางศิริพิศ ทองพงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
21นายอดุลย์ ศรีคะชินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
22นางวรีพร ตุ๊สำราญวัดหนองนางเกษียณอายุราชการ2564 
23นางสาวกัลยาณี นรสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
24นางสาวศจี จีระวุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
25นายสุวัฒน์ มุขชาติอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
26นางแสงเดือน แจ้งเขว้าวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)เกษียณอายุราชการ2564 
27นางอัมพา ลาไม้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
28นางบุญเสริม เมืองพุทธาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
29นายดำรงค์ สุขสนองลุมพลีชนูปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2564 
30นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
31นางศิริวรรณ อยู่สุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
32นางศรีพระจันทร์ พานสุวรรณวัดสว่างอารมณ์เกษียณอายุราชการ2564 
33นางสาวเฉลา บุญกุศลวัดพระงามเกษียณอายุราชการ2564 
34นางสาวประทิน เกษีระคุปต์บ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
35นายดำหริ งิมสันเทียะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
36นางสาวสมบัติ ศิลปัญจะวัดนาคเกษียณอายุราชการ2564 
37นายวิเชียร สามิภักดิ์วัดศาลาลอยเกษียณอายุราชการ2564 
38นางรอเฮล ยอดเนียมลุมพลีชนูปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2564 
39นางยุรี ฉ่ำแสงวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
40นางสมคิด ตองสารีวัดนาคเกษียณอายุราชการ2564 
41นายวิฑูรย์ อยู่เรืองเดชอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
42นางสาวเพ็ญประภา ศรโชติวัดเกาะเลิ่งเกษียณอายุราชการ2564 
43นางฉวีวรรณ กิ่งแสงวัดพนัญเชิงเกษียณอายุราชการ2564 
44นางมาเรียม ณัฏฐ์ถาวรีย์อนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
45นายสมเชือน อยู่สุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
46นายธนศิริ ขำทับน้ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
47นางสาวณรงลักษณ์ บาลมลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
48นายนิพนธ์ ฤทธิโชคบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
49นายธานินทร์ วงค์เสงี่ยมตะโกดอนหญ้านางเกษียณอายุราชการ2564 
50นางสาววิภา ส่งกลิ่นวัดพรานนกเกษียณอายุราชการ2564 
51นางสุวิมล เปลื้องกระโทกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
52นางบุญทัย รัตนนท์วัดนาคเกษียณอายุราชการ2564 
53นางวิภา เพ็ชพุฒวัดไทรงามเกษียณอายุราชการ2564 
54จ.ส.อ.ธานี สาระขวัญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
55นางดาวดี ธรรมตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
56นางมยุรี ตะปะสาวัดพระญาติการามเกษียณอายุราชการ2564 
57นายสมโภชน์ ฉุยฉายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
58นางพัชรา ใจเสงี่ยมวัดทำใหม่เกษียณอายุราชการ2564 
59นางสุวนี มีแตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
60นายอดุลย์ ศิลรักษาวัดเกาะเลิ่งเกษียณอายุราชการ2564 
61นางสาวกาญจนา ใจเที่ยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
62นางอารีย์ จุรินทรประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
63นางจารุวัณณ์ คงสุขวัดราษฎร์บำเพ็ญเกษียณอายุราชการ2564 
64นายภิญโญ แย้มศรีวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเกษียณอายุราชการ2564 
65นางวรรณฤดี รุ่งจรัสพันธุ์วัดปากกรานเกษียณอายุราชการ2564 
66นายอุทัย มะลิใจวัดบ้านหีบเกษียณอายุราชการ2564 
67นางลภัสรดา จิตรเนื่องสุดินสหราษฎร์เกษียณอายุราชการ2564 
68นางสมพิศ ชาตินันท์วัดนางคุ่มเกษียณอายุราชการ2564 
69นางสายสมร โวหารวัดประดู่ทรงธรรมเกษียณอายุราชการ2564 
70นางสุวัฒนา รัตนกาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
71นางวรรณา โพธิ์กระจ่างวัดไก่เกษียณอายุราชการ2564 
72นางสำเนียง เรืองเกษมชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุราชการ2564 
73นางสุภาพร มหาเทียนชุมชนวัดสุเมธเกษียณอายุราชการ2564 
74นางสุนทรี อรรถาวีวัดโบสถ์เกษียณอายุราชการ2564 
75นางละเอียด แย้มประดิษฐ์วัดลาย (ทวีปัญญา)เกษียณอายุราชการ2564 
76นางศิริกุล มากประมูลบ้านเป็ดเกษียณอายุราชการ2564 
77นางวรรณพร ธรรมปัญญาวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
78นางวงจันทร์ ธรรมเพียรวัดโบสถ์เกษียณอายุราชการ2564 
79นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์วัดใหญ่ชัยมงคลเกษียณอายุราชการ2564 
80นางพเยาว์ หงษ์ทองประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
81นางสาวรุจิรัตน์ อุ่นเจริญประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
82นางสาวศิริวรรณ พรหมกสิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
83นางจรรยา สำราญผลวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยาเกษียณอายุราชการ2564 
84นางชลัญญา เทพไทวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2564 
85นางเพียงใจ วงษ์สุภักดีวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)เกษียณอายุราชการ2564 
86นางอัมภาพร เชิดฉายวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)เกษียณอายุราชการ2564 
87นางสาวสมใจ หมายเจริญวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
88นางเบ็ญจมาศ เพ็ชรรักษ์อนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
89นางสำราญ เทียรเดชวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)เกษียณอายุราชการ2564 
90นางเสาวนีย์ จิตรโสภาวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2564 
91นางจงกล แสงกฤชนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)เกษียณอายุราชการ2564 
92นางสุเมธี จันทร์ศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยเกษียณอายุราชการ2564 
93นางอัจฉรา พรนิมิตรประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
94นางสุกัญญา ภาศักดีประตูชัยเกษียณอายุราชการ2564 
95นางอาภาภรณ์ สุนทรสุขวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)เกษียณอายุราชการ2564 
96นางสาวทัศนีย์ จุรินทรวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์เกษียณอายุราชการ2564 
97นางเพียงใจ สอนดีวัดศาลาลอยเกษียณอายุราชการ2564 
98นางจันทนา บุญยืนมั่นวัดบ้านดาบเกษียณอายุราชการ2564 
99นางศินีนาฏ ดวงธนูอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุราชการ2564 
100นายวิเชียร บุญเลิศปฐมวิทยาคารเกษียณอายุ 
101นายวิรัช เกิดวรรณลุมพลีชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
102นายประสาน รัมมะกรีประตูชัยเกษียณอายุ 
103นางละเมียด วงษ์เปี่ยมอนุบาลพระนครศรีอยุธยาเกษียณอายุ 
104นายธานี ธนารักษ์วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)เกษียณอายุ 
105นายประมวล ป้องกันภัยวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)เกษียณอายุ 
106นายสมบัติ พวงรักชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)เกษียณอายุ 
107นายบุญนาค คงคาวัตรวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจเกษียณอายุ 
108นายคำรณ เฉลิมบุตรวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์เกษียณอายุ 
109นายเกรียงศักดิ์ ผาสุกวัดโพธิ์สาวหาญเกษียณอายุ 
110นายสาโรจน์ ยิ้มนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยถึงแก่กรรม 
111นางสาวขวัญมณีโชติ ควรแถลงวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)ลาออกจากราชการ