ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนรินธร ภะมะรินทร์วัดช้างลาออกจากราชการ 
2นายรักศักดิ์ ค้าสุวรรณ์สุดินสหราษฎร์ลาออกจากราชการ 
3นางสาวลาวัลย์ รอดทองดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1
4นายธนวัฒน์ พินนอกปฐมวิทยาคารโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม อ.นครหลวง สพม.พระนครศรีอยุธยา
5นางสาวอัจฉราวดี มณีพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
6นางอภิรมณ์ กุลยเกียรติธำรงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยลาออกจากราชการ