ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปนัดดา ปิ่นแก้ววัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนบ้านบางกระสั้น อ.
2นายไสว แววเพ็ชรพรพินิตพิทยาคารสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โรงเรียนวิทยานนท์ อ.ลาดบั
3นางจันทวงศ์ เรืองเกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยสพป.ปทุมธานี เขต 2 อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
4นางสาวนชรพร ประมวลสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ สำนักงานศึกษาจังหวัดประจว